ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1:

Definities:

In deze voorwaarde wordt verstaan onder:

1. Dentelle de Cheveux/ De rechtspersoon:

Dentelle de Cheveux

Wijngaard 128

8212 CH

E-mailadres: dentelledecheveux@gmail.com

Kamer van Koophandelnummer : 73675598
BTW nummer: NL002443700B68

2. Koper/ondernemer:

De natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf dan wel de rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met Dentelle de Cheveux ;

3. Overeenkomst op afstand:

Een overeenkomst waarbij in het kader van een door Dentelle de Cheveux georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

4. Techniek voor communicatie op afstand:

Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Dentelle de Cheveux en koper gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2:

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Dentelle de Cheveux en op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Dentelle de Cheveux en koper/ondernemer.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van koper/ondernemer wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

3. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk vooraf door Dentelle de Cheveux aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde goederen.

4. Is er door koper/ondernemer opdracht gegeven aan Dentelle de Cheveux om een of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is voor partijen (koop op afstand).

5. Door het gebruik van de internetsite van Dentelle de Cheveux en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper/ondernemer deze algemene voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de internetsite van Dentelle de Cheveux.

Artikel 3:

Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen van Dentelle de Cheveux zijn vrijblijvend.

2. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten en met het recht het aanbod binnen 14 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Dentelle de Cheveux heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien een artikel onverhoopt niet voorradig is.

3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging via de internetsite van Dentelle de Cheveux is verstuurd c.q. is gedaan dan wel indien deze schriftelijk door een medewerker van Dentelle de Cheveux aan koper/ondernemer wordt bevestigd. Koper/ondernemer en Dentelle de Cheveux komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatie-vormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan af. De elektronische bestanden van Dentelle de Cheveux gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

Artikel 4:

Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.

2. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de koper/ondernemer zich niet in Nederland bevindt, is de koper/ondernemer verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

3. De vermelde prijzen zijn indicatieprijzen. Exacte prijzen zijn pas terug te zien op het factuur wat door de koper/ondernemer aanvaard dient te worden.

4. Dentelle de Cheveux kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van invoer-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen de op de factuur gestelde termijn.

6. Bij niet betaling binnen de gestelde termijn is Dentelle de Cheveux gerechtigd over de openstaande hoofdsom een rentepercentage van 1% per maand, dan wel deel van de maand, in rekening te brengen onverminderd de buitengerechtelijke incassokosten welke 15% van de openstaande hoofdsom bedragen met een minimum van € 100,00.

Artikel 5: Ruilen en retourneren

1.
U kunt het geleverd product binnen 14 kalenderdagen na ontvangst retourneren, mits het product niet is gebruikt. Dit wordt ook wel het ‘herroepingsrecht’ genoemd. In dit geval sturen wij u een retourformulier op per mail. Wij vragen u het retourformulier volledig in te vullen en samen met uw product te retourneren. Wij nemen uw retourzending niet in behandeling zonder dit retourformulier.

2.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van uw retourzending. Wij raden u aan het pakket te retourneren als een aangetekend pakket met een Track & Trace-nummer. De bijkomende retourkosten zijn voor uw eigen rekening.

3.
Wij storten de prijs van het product, exclusief de verzendkosten die u heeft betaald, binnen 3 werkdagen terug op uw rekening, zodra wij hebben vastgesteld dat het product nog in goede staat verkeerd. De bijkomende verzendkosten komen voor uw eigen rekening.

Artikel 5:
De overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Dentelle de Cheveux en koper/ondernemer komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door koper/ondernemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarde.

2. Indien de koper/ondernemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Dentelle de Cheveux onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3. Dentelle de Cheveux kan zich -binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of de koper/ondernemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Dentelle de Cheveux op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6: Conformiteit en garanties

1. Dentelle de Cheveux staat ervoor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. De door Dentelle de Cheveux te leveren producten worden voorafgaand aan de levering door Dentelle de Cheveux gecontroleerd en in goede staat afgeleverd.

3. Garantie geldt enkel ten aanzien van fabricagefouten en niet ten aanzien van slijtage en gebuiksschade of schade als gevolg van onjuist gebruik.

4. Om in aanmerking te komen voor garantie dient de koper/ondernemer deze binnen een redelijke periode, doch in ieder geval binnen een periode van 8 dagen na constatering van de fabricagefout schriftelijk aan Dentelle de Cheveux te melden.

5. Garantie wordt maximaal verleend gedurende de periode dat de producent garantie verstrekt.

Artikel 7: Levering en uitvoering

1. Dentelle de Cheveux zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van de bestellingen alsmede bij de uitvoering van de bestelling van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper/ondernemer aan Dentelle de Cheveux kenbaar heeft gemaakt.

3. Tenzij schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt tussen partijen zal Dentelle de Cheveux geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de bestelling uitvoeren tenzij Dentelle de Cheveux binnen 5 dagen na acceptatie een langere leveringstermijn heeft aangegeven.

4. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper/ondernemer hiervan uiterlijk binnen 5 dagen na bestelling bericht van. De koper/ondernemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Dentelle de Cheveux het bedrag dat de koper/ondernemer reeds heeft betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Dentelle de Cheveux zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Voorafgaand aan het toezenden van een vervangend artikel zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging bij de koper/ondernemer.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1. In het geval Dentelle de Cheveux aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Dentelle de Cheveux is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan in verband met het geleverde en/of ontstaan door eventueel verkeerd gebruik van de geleverde producten, door opzet of door grove schuld/nalatigheid aan de zijde van consument of koper/ondernemer.

3. Schade die naar het oordeel van de koper/ondernemer het gevolg is van opzet of grove schuld van Dentelle de Cheveux dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan Dentelle de Cheveux te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn aan Dentelle de Cheveux ter kennis wordt gesteld komt slechts dan voor vergoeding in aanmerking, indien de koper/ondernemer aannemelijk heeft gemaakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

4. Indien en voor zover Dentelle de Cheveux aansprakelijk is wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van koop en levering dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs exclusief de BTW en verzendkosten. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 500,00.

5. Eventuele aansprakelijkheid van Dentelle de Cheveux voor gevolgschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, door de koper/ondernemer zelf geïnvesteerde tijd of kosten van derden ingeschakeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dentelle de Cheveux is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9: Overmacht

1. Dentelle de Cheveux is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper/ondernemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattende voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet in jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Dentelle de Cheveux geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dentelle de Cheveux niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Artikel 10: Toepasselijk recht

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dentelle de Cheveux partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing ook indien aan haar verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.